Studietilbudet fra Blimester.com

Blimester.com baserer sitt utdanningstilbud på de erfaringer og kunnskaper som de ni bransjeforeningene som står bak Blimester.com har samlet gjennom mange år i byggenæringen. For deg som velger vårt studietilbud betyr det at du får tilgang til unike kunnskaper og innsikter, erfart av bransjeforeningens egne mestre innen de enkelte byggfagene. Hvem kan vel fortelle deg hva som kreves for å være en mester bedre enn mestrene selv?

I mesterutdanningen fra Blimester.com arbeides det med tre fagområder; 1) Faglig ledelse, 2) Faglig fordyning, og 3) Bedriftsledelse. Faglig ledelse og faglig fordypning arbeider vi med samlet, slik at sammenhengene mellom de generelle byggfagene og det enkelte håndverksfaget blir tydelig. I faget Bedriftsledelse lærer du hva som kreves for å drive en håndverksbedrift, og å leve av kompetansen din som håndverker. Du kan nedenfor lese mer om hvordan vi har delt opp mesterutdanningen vår og hva den inneholder.

Mesterutdanningen fra Blimester er først og fremst nettbasert, men er støttet av tre fysiske helgesamlinger og flere nettseminarer pr semester, i tillegg til nettbasert veiledning. Vi har lagt opp utdanningstilbudet slik at det er mulig å gjennomføre på 1,5 år ved siden av jobb.

Du kan begynne på mesterutdanningen når du har bestått fagprøven eller svenneprøven. Før kursstart i faglig ledelse kreves ett års praksis i faget etter avlagt fag-/svennebrev.

To undervisningdeler

Faglig ledelse

Vi har samlet fagområdene Faglig ledelse og Faglig fordypning i en felles undervisningsdel som vi starter med. Hovedmålet her er å gi en solid innføring i de faglige ledelsesoppgavene og emnene som er spesielle for ditt håndverksfag. Faglig ledelse dekker Mesterbrevnemndas fagplaner som gjelder fra og med høsten 2016. Undervisningsdelen er todelt og består av:

1. Faglig ledelse er felles for alle byggfagene, og handler om hvilke rammer som gjelder for mestrenes byggeoppgaver, som f.eks. byggebransjens normer, lover og regler, TEK og Norsk Standard, veiledninger og produktblader. Faget handler også om hvordan man kan sikre gode leveranser i møte med disse rammene, og det blir lagt vekt på bevisstgjøring av det ansvar du har og de holdninger du bør ha som mester. Faglig ledelse i byggfag omfatter følgende moduler:

 1. Byggenæringen

 2. Byggesaken

 3. Prosjektering

 4. Kontrahering

 5. Byggeplass

 6. Ferdigstillelse og sluttdokumentasjon

2. Faglig fordypning i faget skal bidra til at studentene får et godt grunnlag for søknadspliktig arbeid, prosjektering, utførelse og ferdigstillelse av det faglige arbeidet med nødvendig sluttdokumentasjon. Kompetansen omfatter også kjennskap til bransjens overenskomster og tariffer som grunnlag for kalkulasjon av tilbud. Kompetansen dekker kvalifikasjonskravene til en mester i henhold til tiltaksklasse 1 for prosjektering og kontroll, og tiltaksklasse 2 for utførelse og søkefunksjon, jfr. byggesaksforskriften og Plan- og bygningsloven. Faglig fordypning består av sentrale emner, tilpasset det enkelte håndverksfaget. De enkelte håndverksfagene arbeide med et tilpasset antall moduler som er særlig viktige for dem, men de fleste skal jobbe med:

 1. Byggesøknader

 2. Prosjektering

 3. Utførelse

 4. Faglig kalkulasjon

 5. Ferdigstillelse og sluttdokumentasjon

Undervisningen tar utgangspunkt i konkrete byggeprosjekter, og i praksis vil de to fagområdene i denne undervisningsdelen behandles sammen - akkurat som i "virkelige" prosjekter.

Det er likevel knyttet ulike krav til faglig fordypning for de ulike mesterfagene; ulike regler, krav og retningslinjer for f.eks. tømrerfaget og feierfaget gjør at studentene jobber med ulike oppgaver og fokuserer på ulike områder - akkurat som i "virkelige" prosjekter.

Målet med undervisningen hos Blimester.com er å tydeliggjøre hva som kreves av mestrene i de ulike byggefasene, også når det gjelder kommunikasjon og utveksling av informasjon mellom de ulike fagområdene.


Bedriftsledelse

Dette fagområdet er felles for alle mesterfagene, og kan i tillegg også tas av alle som ønsker en lederutdanning uten nødvendigvis å ville bli håndverksmester.

Kravene til håndverksmesteren har endret seg mye de senere årene. Oppgaver og ansvar er utvidet og har blitt mer sammensatt, og kravvene til både kompetanse og ansvar har økt. Ledere i moderne håndverksbedrifter må kunne møte disse stadig økende kravene til fagkunnskap og kompetanseutvikling.

Fagområdet handler om hvordan ledere av moderne håndverksbedrifter skal kunne møte økende krav til fagkunnskap og kompetanseutvikling, samtidig med at de har overordnet ansvar for personalet inklusive lærlinger, markedsføring, økonomi, det tekniske, det juridiske, HMS og IKT. Bedriftsledelse dekker Mesterbrevnemdas læreplaner som gjelder fra og med høsten 2016.

Bedriftsledelse omfatter følgende emner:

 1. Organisasjon, ledelse og administrasjon

 2. Økonomistyring

 3. Markedsføringsledelse

Undervisningen tar igjen utgangspunkt i konkrete prosjekter, og handler i stor grad om hva slags risikoer og ansvar man i ulike sammenhenger påtar seg i de ulike rollene, og hvordan man begrenser disse risikoene.

Målet med undervisningen hos Blimester.com er å vise sammenhengen mellom byggfagene og beriftsledelse, og å tydeliggjøre hva som kreves av mestrene i de ulike byggefasene.

Bransjeforeningene bak Blimester.com

 

Byggmesterforbundet
www.byggmesterforbundet.no

Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører
www.naml.no

Takentreprenørenes forening
www.taktekker.no

Glass og Fasadeforeningen
www.glassportal.no

Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund
www.vbl.no

Norske Trevarer
www.norsketrevarer.no
 

Rørentreprenørene Norge
www.rornorge.no

Maler- og tapetsermestrenes Landsforbund
www.mlf.no

Norske Murmestres Landsforening
www.norskemurmestre.no