Hvem er studietilbudet for?

Blimester.com tilbyr dette studiet til deg som har fag- eller svennebrev i ett av de 13 byggfagene, og som ønsker å søke om Mesterbrev. Det er mulig å søke til Mesterbrevnemda om fritak for et av studiets fagområder, dersom du har tatt deler av mesterutdanningen tidligere. Informasjon om slik søknad finner du midt på siden hos Mesterbrev, under overskriften "Søknad om fritak for mesterutdanningen".

 

Hvem underviser?

Blimester.com er et resultat av at ni bransjeforeninger i byggenæringen ønsket å utvikle en oppdatert og moderne mesterutdanning. Derfor stiller disse bransjeforeningene med undervisningskrefter, med konkrete erfaringer rett fra byggeplassen! Lærerne har lang praktisk erfaring innen sine fag, de har selv mesterbrev og de har som oftest solid undervisningserfaring.

 

Hva koster studiet?

Mesterutdanningen fra Blimester.com koster samlet kr. 54.000,-. Studenter til de ulike mesterfagene betaler det samme, og bortsett fra at du må ha din egen datamaskin, så er alle læremidler (bøker, læringsplattform o.l.) inkludert i denne prisen.

 

Hva trenger jeg for å følge mesterutdanningen?

Du trenger en datamaskin, slik at du får tilgang til og kan bruke de læringsressursene vi legger ut på læringsplattformen vår. Læringsressurser er f.eks. beskrivelser, forklaringer, bilder, video og forelesninger som vi lager for våre deltakere. Alle læringsressursene er inkludert i deltakeravgiften.

 

Gjennomføringen av studiet

Mesterutdanningen fra Blimester er først og fremst nettbasert, men er støttet av tre fysiske helgesamlinger og en til to nettseminarer pr semester, i tillegg til nettbasert veiledning. Vi har lagt opp utdanningstilbudet slik at det er mulig å gjennomføre på 1,5 år. Det er imidlertid mulig å bruke kortere og lengre tid, alt ettersom hva som passer den enkelte.

Blimester.com har lagt opp et fleksibelt undervisiningsopplegg. For at undervisningen skal ligge så nært opp til din kjente hverdag som mulig, har vi tatt utgangspunkt i konkrete byggeprosjekter. All undervisning og alt arbeid du gjør i studiet vil være knyttet til et praktisk arbeid i eller rundt disse prosjektene. I fysiske samlinger og i den nettbaserte læringsplattformen vår, legger vi opp til "byggemøter" hvor vi har faglig gjennomgang av de ulike temaene i byggeprosjektene. Diskusjonene og erfaringsutvekslingen fra samlingene, suppleres med gruppearbeid, egenstudier, refleksjon og veiledning.

Du kan gjennomføre utdanningen på deltid ved siden av at du står i jobb, og de innleverte prosjektarbeidene anses som din mesterprøve. Prosjektoppgavene er også grunnlaget for karaktervurderingen. Du kan på den måten selv påvirke hvor lang tid du ønsker å bruke på studiet.

Mesterutdanningen er krevende, men det er individuelle forskjeller på hvilke behov for arbeidsinnsats den enkelte har. Det er derfor viktig at du setter av tilstrekkelig tid til egeninnsats i forbindelse med gjennomgang av emnene i undervisningen, arbeidet med individuelle oppgaver, felles gruppearbeid og til ditt eget og gruppens arbeid med prosjektoppgavene.

 

Hvordan gjennomføres eksamen?

Blimester benytter semesterprosjekter som eksamen. Dette innebærer at du gjennom utdanningen leverer obligatoriske prosjekter (i tillegg til enkelte andre arbeider så som case, oppgaver, prøver m.v.) som vurderes opp mot karakterer. En slik vurdering gir en bredere og dypere prøving av din mestring av læringsmålene, og er ikke nødvendigvis mindre krevende enn en mer tradisjonell «skoleeksamen». Eksamensformen, eller vurderingsformen, er sammenlignbar med måten som dine kunder eller arbeidsgiver vurderer dine leveranser i arbeidslivet.

 

Les mer på siden for "Ofte stilte spørsmål"