Ofte stilte spørsmål

Vi mottar mange spørsmål om mesterbrev, om skolen og om mesterutdanningen, og flere av disse går igjen hos de som vurderer utdanningstilbudet vårt. Vi har derfor samlet de vanligste spørsmålene og viser dem her. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på her kan du benytte spørsmåleskjemaet i bunnen av siden for å sende oss et nytt spørsmål.

 

Om mesterbrevet

1. Hvilke krav stilles for å få mesterbrev?

 • For å få utstedt mesterbrev kreves at du har: fag-/svennebrev i et mesterfag, praksis i faget (normalt 2 år etter fag- eller svenneprøve), bestått eksamen fra mesterutdanningen, at du er myndig og er fast bosatt i Norge. Du kan lese mer om kravene her: www.mesterbrev.no/sok-om-a-bli-mester/

2. Hvordan opprettholder jeg mesterbrevet når jeg først har fått det?

 • Etter at du har fått mesterbrevet betaler du en årlig mesteravgift til Mesterbrev. Avgiften går i sin helhet til å drifte mesterordningen, bl.a. markedsføring av mestermerket og tiltak for å hindre misbruk av det. Mesteravgiften er satt til kr. 1500,- fra 2019. Du kan lese mer på Mesterbrevs websider om bestemmelsene knyttet til mesterbrevet her: www.mesterbrev.no/for-bedrifter/for-mestere/.

 

Priser og søknader om studieplass

3. Hvilke opptakkrav gjelder for mesterutdanningen?

4. Hva koster det å gjennomføre mesterutdanningen hos Blimester?

 • Studieplass hos Blimester koster kr. 56.000,-. Dette inkluderer all undervisning og veiledning, kurslitteratur og abonnementer, caseoppgaver og eksamen. Eventuelle reiser og overnattinger i forbindelse med samlinger eller frivillige bedriftsbesøk kommer i tillegg.

5. Kan jeg dele opp betalingen av kursavgiften?

 • Ja, det er mulig å dele opp betalingen av kursavgiften. Kursavgiften deles i utgangspunktet opp i tre deler. Ønsker du ytterligere oppdeling, så er det bare å ta kontakt med oss.

6. Når er søknadsfristen for mesterutdanningen?

 • Vi praktiserer fortløpende opptak. Det betyr at vi tar inn aktuelle søkere i den rekkefølgen de søker, så sant de fyller kravene til opptak til mesterutdanningen.

7. Kan jeg ta bare en del av mesterutdanningen, f.eks. bare bedriftsledelse?

 • Ja, det er mulig å ta enten 1) Bedriftsledelse, eller 2) Faglig ledelse og faglig fordypning. Bedriftsledelse passer for alle som ønsker en dypere forståelse til hvordan virksomheter ledes, styres og markedsføres, mens Faglig ledelse og faglig fordypning passer for de med relevant håndverksbakgrunn og kjennskap til byggenæringen. Ta kontakt med oss for mer info om hvordan du søker, dersom du vurderer å ta bare en del av mesterutdanningen.

8. Når kan jeg begynne på mesterutdanningen?

 • Du kan begynne på mesterutdanningen når du har bestått fagprøven eller svenneprøven. Før kursstart i faglig ledelse kreves ett års praksis i faget etter avlagt fag-/svennebrev.  Se mer på Mesterbrevs websider.

 

Varighet og gjennomføring av mesterutdanningen

9. Er det mulig å ta mesterbrevet på et år?

 • Mesterutdanningen er lagt opp for å kunne gjennomføres ved siden av jobb. Vi anbefaler derfor ikke å bruke mindre enn 1,5 år på gjennomføringen. Erfaringsmessig bruker de fleste mellom ett og et halvt, og to år på gjennomføringen.

10. Hvor lang tid må jeg regne med å bruke på hele mesterutdanningen?

 • Utdanningen er lagt opp slik at det skal være mulig å gjennomføre den ved siden av ordinær jobb, og typisk bruker de fleste mellom ett og et halvt, og to år på gjennomføringen. Mesterutdanningen er krevende, men det er individuelle forskjeller på hvilke behov for arbeidsinnsats den enkelte har. Det er derfor viktig at du setter av tilstrekkelig tid til egeninnsats i forbindelse med gjennomgang av emnene i undervisningen, arbeidet med individuelle oppgaver, felles gruppearbeid og til ditt eget og gruppens arbeid med prosjektoppgavene.

11. Hvor mye datakunnskaper trenger jeg for å følge mesterutdanningen?

 • Det trengs ikke veldig avanserte forkunnskaper i data for å følge mesterutdanningen. Det som kreves, er at du kan lese f.eks. aviser på nett – sånn som vg.no og lignende – og at du kan fylle ut skjemaer på nett. Du vil få en innføring i aktuelle systemer og programmer som en del av mesterutdanningen.

12. Hvor mange er det i klassen/gruppen?

 • Vi operer med begrepet "kull" i vår mesterutdanning, og alle deltakere i ett kull følger samme undervisning og fremdrift. Kullene varierer en del i størrelse, men vi har kull som har fra 35 til 60 deltakere. Siden mye av utdanningen leveres via vår nettbaserte elæringsplattform tror vi ikke at gruppestørrelsen vil ha mye å si for deg og din opplevelse av gjennomføringen. Deltakerne kommer fra stort sett hele landet, og tidligere studenter har meldt at det ikke har vært noe problem å skaffe seg en lokal eller webbasert samarbeidsgruppe.

13. Hvordan er undervisningen er lagt opp?

 • Mesterutdanningen fra Blimester er lagt så nær den kjente arbeidslivshverdagen som mulig. Det innebærer at alle læringsaktiviteter tar utgangspunkt i konkrete og relevante byggeprosjekter. All undervisning og alt arbeid du gjør i utdanningen vil være knyttet til et praktisk arbeid i eller rundt disse prosjektene. Mye av lærestoffet, diskusjonene og veiledningen får du gjennom den nettbaserte elæringsplattformen vår, mens fysiske samlinger brukes til å diskutere byggfaglige problemer og å dele erfaringer på tvers av fagene. I fysiske samlinger og i den nettbaserte læringsplattformen vår, legger vi opp til «byggemøter» hvor vi har faglig gjennomgang av de ulike temaene i byggeprosjektene. Diskusjonene og erfaringsutvekslingen fra samlingene, suppleres med gruppearbeid, egenstudier, refleksjon og veiledning.

14. Er det samlinger i mesterutdanningen?

 • Ja, vi legger i utgangspunktet opp til tre samlinger per semester (halvår). Samlingene går over to dager i helg, slik at man slipper å ta fri fra jobben, eller bruke av feriedager, for å delta. Samlingene gjennomføres sentralt i Oslo. Samlingene blir video overført (strømmet) og de blir lagt ut på læringsplattformen vår.

15. Hvor mange samlinger er det i mesterutdanningen?

 • Det er tre samlinger per semester (halvår). Samlingene går over to dager i helg, slik at man slipper å ta fri fra jobben, eller bruke av feriedager, for å delta.

16. Hvor lenge varer hver samling?

 • Vi har tre samlinger i halvåret (semesteret) i helger, slik at du skal slippe å ta deg fri fra jobben eller bruke feriedager for å delta på dem. Samlingene starte lørdag formiddag kl. 10:00 og avsluttes søndag ettermiddag innen kl. 15:00. Dersom noen samlinger gjennomføres på andre tider enn dette vil du få informasjon om det i god tid.

17. Hvilke bøker følger med i mesterutdanningen?

 • Blimester tilbyr en «papirløs» mesterutdanning, hvor PC, nettbrett og mobiltelefon erstatter de fysiske fagbøkene.

18. Foregår undervisningen på dag- eller kveldstid?

 • Samlingene foregår utenfor ordinær arbeidstid, slik at du slipper å ta deg fri fra jobben eller bruke feriedager for å gjennomføre utdanningen. Hoveddelen av undervisningen vil derfor foregå på den nettbaserte elæringsplattformen vår, mens fysiske samlinger legges til helgedager. Slik kan du selv planlegge et opplegg som passer deg og din arbeids- og livssituasjon.

19. Hvordan gjennomføres eksamen?

 • Blimester benytter semesterprosjekter som eksamen. Dette innebærer at du gjennom utdanningen leverer obligatoriske prosjekter (i tillegg til enkelte andre arbeider så som case, oppgaver, prøver m.v.) som vurderes opp mot karakterer. En slik vurdering gir en bredere og dypere prøving av din mestring av læringsmålene, og er ikke nødvendigvis mindre krevende enn en mer tradisjonell «skoleeksamen». Eksamensformen, eller vurderingsformen, er sammenlignbar med måten som dine kunder eller arbeidsgiver vurderer dine leveranser i arbeidslivet.

20. Hvor mange ganger i uka er det undervisning?

 • Siden mye av selve undervisningen foregår via vår nettbaserte elæringsplattform, er det du selv som bestemmer hvor mange, og hvilke, dager i uka du ønsker å bruke på din utdanning. Mesterutdanningen er krevende, men det er individuelle forskjeller på hvilke behov for arbeidsinnsats den enkelte har. Det er derfor viktig at du setter av tilstrekkelig tid til egeninnsats i forbindelse med gjennomgang av emnene i undervisningen, arbeidet med individuelle oppgaver, felles gruppearbeid og til ditt eget og gruppens arbeid med prosjektoppgavene. Det er tre helgesamlinger i semesteret; se spørsmål om samlinger.

 

Studiepoeng og studielån

21. Gir mesterutdanningen studiepoeng?

 • Nei, per i dag gir ikke mesterutdanningen studiepoeng. Det er flere initiativ som er satt i gang med sikte på å gjøre mesterutdanningen studiepoengsgivende, og i tilfelle ett eller flere av disse fører frem, vil det kunne bli mulig å få studiepoeng for mesterutdanningen. Dette er imidlertid et langsiktig arbeid, og et ønske om å oppnå studiepoeng bør derfor ikke være grunnen for å velge mesterutdanning.

22. Er det mulig å få studielån?

 • Det er per i dag ikke mulig å få studielån i Statens Lånekasse for Utdanning for mesterutdanningen fra Blimester.

 

Fritak fra deler av utdanningen og bytte av studiested

23. Er det mulig å få fritak for deler av mesterutdanningen dersom jeg har annen, lignende utdanning fra tidligere?

24. Hvor i landet kan jeg følge mesterutdanningen fra Blimester?

 • Vi gjennomfører samlingene i Oslo. Det meste av mesterutdanningen gjennomføres på den nettbaserte elæringsplattformen vår. Det fysiske studiestedet har dermed mindre betydning for muligheten til å gjennomføre mesterutdanningen hos Blimester.

Andre spørsmål?

Navn *
Navn